संस्‍कृत शब्‍दकोश

संस्‍कृत हिन्‍दी अंग्रेजी शब्‍दकोश | SANSKRIT HINDI ENGLISH DICTIONARY

आपकी खोज अणिमन् के सम्‍भावित परिणाम


संस्‍कृतम्हिन्‍दीअंग्रेजीअन्‍यशब्‍ददृष्‍य
अणिमन् महीनपन, बारीकी, सूक्ष्मता minuteness पर्याय : अणिमा
शब्‍दप्रकार : संज्ञा
शब्‍दवर्ग : पु.
6