संस्‍कृत शब्‍दकोश

संस्‍कृत हिन्‍दी अंग्रेजी शब्‍दकोश | SANSKRIT HINDI ENGLISH DICTIONARY

आज का शब्‍द | Word of the Day


शब्‍द : उपपन्न
हिन्‍दी : १. प्राप्त, सेवित, सहित, युक्त । २. ठीक, योग्य, उचित, उपयुक्त
अंग्रेजी : 1. received, served, including. 2. fine, worthy, proper, appropriate

विलोम : अनुपपन्न
पर्याय : अवाप्तम्, उचितम्
शब्‍दप्रकार : विशे., प्रत्‍य., भूत
उदाहरण : उपपन्नमिदं विशेषणं वायोः, विक्रम. ।
विवरण : उप + पद् + क्त


सर्वाधिक खोजे गये शब्‍द


संभवतः
पाणिनि:
वातावरणम्
अकल्‍क:
अकालक्षेपः
कोलाहलम्
कोलाहलम्
पातुम्
सविता
भोजनम्
यच्छसि
कृतवान्
वर्धापनम्
हिमकर
अतिमानिन्
काष्ठतक्ष
षट्त्सन्तः
हायनः
आम्रम्
कलश:
सर्प:
अन्तर्स्थगनम्
सर्वेषाम्
शवः
भीतः
शातकौम्भम्
सूचिक
सन्त्सः
अधिवासित
खदिर:
कंगारू:
कर्णरोग:
खदिर:
मुदितः
विख्यातः
अष्‍टचत्‍वारिंशत्
अकार्यः
अधमः
अकीर्तनम्
कारकः
शेफालिः
अकूटात्म
अकृतम्
अक्षज्ञः
दीपः
अग्निमत्
निकषा
ज्ञातुम्
आकर्ण्य
जोषम्
अङ्गभङ्गः
अचिरेण
ब्रह्मर्षिः
किन्ह्नुते
सञ्च्छम्भुः
अनुयात्रिक
अनुवाक्या
आम्रचूर्णम्
तूतम्
स्‍थलपद्मम्
चम्‍पक:
चम्‍पक:
कोकिल:, पिक:
दार्वाघात:, दार्वाघाट:
कर्कट:
कृकलास:
किम्
इयम्
अहं
अन्‍त:
शय्याच्‍छादनम्
पितृव्‍य:
पितृष्‍वसृपति:
इतस्‍तत:
सरमा
कर्कट:
परभृत:
कोकिल:
पिक:
किम्
खलु
किम्
अजाजीवः
जपापुष्‍पम्
अस्माकम्
अकृतेन
अग्निपेतिका
न्यायाधीशः
अंशम्
हासः
अकल्‍प:
दृढम्
अकिंचिज्ज्ञः
अकुटिलः
व्यजनम्
पुमान
वामी
किम्
यामः
मनीषिः

नमस्‍कार: ! स्‍वागतं ते व्‍याहरामि !

(नमस्‍कार ! आपका स्‍वागत है)