संस्‍कृत शब्‍दकोश

संस्‍कृत हिन्‍दी अंग्रेजी शब्‍दकोश | SANSKRIT HINDI ENGLISH DICTIONARY

आज का शब्‍द | Word of the Day


शब्‍द : उपपन्न
हिन्‍दी : १. प्राप्त, सेवित, सहित, युक्त । २. ठीक, योग्य, उचित, उपयुक्त
अंग्रेजी : 1. received, served, including. 2. fine, worthy, proper, appropriate

विलोम : अनुपपन्न
पर्याय : अवाप्तम्, उचितम्
शब्‍दप्रकार : विशे., प्रत्‍य., भूत
उदाहरण : उपपन्नमिदं विशेषणं वायोः, विक्रम. ।
विवरण : उप + पद् + क्त


सर्वाधिक खोजे गये शब्‍द


संभवतः
पाणिनि:
वातावरणम्
अकल्‍क:
अकालक्षेपः
कोलाहलम्
कोलाहलम्
पातुम्
सविता
भोजनम्
यच्छसि
कृतवान्
वर्धापनम्
हिमकर
अतिमानिन्
काष्ठतक्ष
षट्त्सन्तः
हायनः
आम्रम्
खदिर:

कलश:
सर्प:
मुदितः
व्यजनम्
शेफालिः
अन्तर्स्थगनम्
सर्वेषाम्
शवः
भीतः
शातकौम्भम्
सूचिक
सन्त्सः
अधिवासित
अनुयोगः
अनुवंशः
अनुवृत्तिः
अन्तः
जतुका


कर्कट:
कंगारू:
अहं
अन्‍त:
सन्‍दंश:
कर्णरोग:
सरमा
कोकिल:
खलु
खदिर:
कुलायः
नीडम्
विख्यातः
अष्‍टचत्‍वारिंशत्
अकार्यः
अधमः
अकीर्तनम्
कारकः
अकूटात्म
अकृतम्
अक्षज्ञः
दीपः
अग्निमत्
खलु
निकषा
ज्ञातुम्
आकर्ण्य
व्याकरणम्
जोषम्
अङ्गभङ्गः
अचिरेण
षष्टिः
कुशेशयम्
अतिरक्तम्
अतिरस्कृतसंभाषः
ब्रह्मर्षिः
तच्शिवः
किन्ह्नुते
सञ्च्छम्भुः
अधेनु
अनावृत
अनुमानम्
अनुमा
अनुयात्रिक
अनुयुगम्
अनुरक्तिः
अनुरात्रम्
अनुवाक्या
अनुशासित्
अनुशिष्ट
अनुसारः
अनुसारिन्
अनुहारः
अनृतसंगर
अनेकार्थ
अनौचित्य
अन्तपालः
अन्तरा
अन्त्यावसायिन्

नमस्‍कार: ! स्‍वागतं ते व्‍याहरामि !

(नमस्‍कार ! आपका स्‍वागत है)