संस्‍कृत शब्‍दकोश

संस्‍कृत हिन्‍दी अंग्रेजी शब्‍दकोश | SANSKRIT HINDI ENGLISH DICTIONARY

आज का शब्‍द | Word of the Day


शब्‍द : अपनयः
हिन्‍दी : हटा लेना‚ निकाल देना‚ अपकार
अंग्रेजी : taking away, expulsion, hurt, injury

विलोम : उपनयः
पर्याय : अपकारः‚ निवारणम्
शब्‍दप्रकार : पुं.
उदाहरण : ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा – माघ. २⁄१४ ।


सर्वाधिक खोजे गये शब्‍द


आम्रम्
अक्लेद्यः
जालम्
मुदितः
विरोधाभासः
वातावरणम्
अकल्‍क:
अकालक्षेपः
अकृतम्
अक्लेद्यः
अक्षज्ञः
अन्तर्स्थगनम्
सर्वेषाम्
पातुम्
ज्ञातुम्
व्याकरणम्
कृतवान्
वर्धापनम्
जोषम्
पटवासः
अतिरस्कृतसंभाषः
वणिक
सञ्च्छम्भुः
कर्णरोग:
कलश:
अष्‍टचत्‍वारिंशत्
अकार्यः
शेफालिः
उपायः
मण्डूकः
निकषा
आकर्ण्य
भीतः
अङ्गभङ्गः
ब्रह्मर्षिः
एतन्मुरारिः
किन्ह्नुते
कर्कट:
त्यज
अग्निपेतिका
विख्यातः
अंशम्
अंसलः
अधमः
अकिंचिज्ज्ञः
अकीर्तनम्
पुमान
यामः
कारकः
अकूटात्म
अकृतज्ञः
अकृतबुद्धिः
अग्निमत्
अग्निसंस्कारः
प्रचलति
अन्वेष्टुम्
अचिरम्
अवरोपणम्
श्‍यामपट्टे
चलवाणी
पादपः
अनिद्रा
अचिरेण
हास
सँस्स्कर्ता
आगच्छ
अकृतेन
प्रधानमन्त्री
न्यायाधीशः
पावकः
हासः
अविपालः
अकल्‍प:
अकामता
दृढम्
अकारणात्
अकीर्तिः
पिपासु:
शितम्
अकुटिलः
विपुलम्
अकुतश्चिद्भयम्
अकुप्यम्
वामी
अश्वत्थः
अङ्गदा
मधुमक्षिका-भक्षकः
मनीषिः
सुन्दरम्
सुप्रभातम्
काननम्
अकृष्टपच्यः
अक्षनैपुण्यम्
अक्षमिन्
नाभः
अग्नित्रयम्
चोरभयम्
आयुष्मानम्
उक्तवान्
उपचयः

नमस्‍कार: ! स्‍वागतं ते व्‍याहरामि !

(नमस्‍कार ! आपका स्‍वागत है)